Användarvillkor

Dinapensioner.se ägs och drivs av Solidarkoncernen, där Solidar Pension AB, Solidar Fonder AB och Solidar Liv Försäkring AB ingår. Solidar Pension AB är ett värdepappersinstitut, som har tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Mellan medlemmen, nedan kallad ”Kunden” och Solidar Pension AB (556648-5776), nedan kallad ”Bolaget”, gäller följande villkor.

1. Medlemskap

För att vara medlem hos Bolaget behöver Kunden skicka in en förmedlingsfullmakt eller en informationsfullmakt.

Med förmedlingsfullmakten godkänner Kund att Bolaget för hämta in information beträffande nuvarande och framtida försäkringsskydd samt att handha förmedlingen kring Kundens försäkringar. Med förmedling innebär det att kunden efter fullmakten är registrerad hos försäkringsbolagen i första hand vänder sig till Bolaget med frågor, rådgivning och hjälp med personlig service så som administrationsärenden. Bolaget har ingen rätt att ändra Kunds försäkringar, teckna ny försäkring eller liknande. För de förändringar som Bolaget gör med Kunden krävs en separat underskrift samt att rådgivningen lagenligt skall dokumenteras.

Att vara medlem och ha en förmedlingsfullmakt hos Bolaget innebär inga extra kostnader för Kunden. Bolaget får betalt genom den avgift Kunden redan innan medlemskapet betalar till försäkringsbolagen. Denna intjäning kommer dock med ett åtagande för Bolaget. Bolaget ska tillhandahålla Kund tjänsten och hjälpa till med frågor, rådgivning och hjälp med personlig service så som administrationsärenden. Förmedlingsfullmakten upphäver tidigare utfärdade förmedlingsfullmakter. Sammanställningen som Bolaget presenterar är en prognos utifrån de uppgifter som inhämtats från försäkringsbolagen samt egna beräkningar baserade på Kundens aktuella lön och anställningssituation. Prognosen kan komma att förändras.

2. Återkallelse av medlemskap och fullmakt

Kunden kan när som helst säga upp sitt medlemskap och förmedlingsfullmakten hos Bolaget, utan uppsägningstid, ifall kund anser att Bolaget inte följt sina åtagande i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed. Detta görs skriftligen på handling som Bolaget tillhandahåller. Uppsägningen skickas till samtliga försäkringsbolag, vilket kan medföra en fördröjning innan försäkringsbolagen registrerat uppsägningen.

Kunden åtar sig att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Bolaget har rätt att säga upp en kunds medlemskap och fullmakt, ifall kunden inte följt sina åtaganden.

3. Ofullständiga uppgifter

Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Bolaget.

4. Sekretess

Förmedlaren ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.

5. Reklamation

För det fall Kunden har krav om ersättning p.g.a. felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det att felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Bolaget. Försummas detta är talerätten förlorad.

6. Förmedlingsfullmaktens giltighetstid

Förmedlingsfullmakten gäller tills vidare eller tills den sägs upp av någon av parterna. Förmedlingsfullmakten avslutar/återkallar eventuella förmedlingsfullmakter hos andra försäkringsrådgivare.

7. Övrigt

Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag som innehar tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

Kunden skall underrätta Bolaget om adressändring eller ändring av e-postadress. Meddelande som har avsänts från Bolaget skall anses ha nått Kunden senast tre dagar efter det att brevet har avsänts till den av Kunden uppgivna adressen. Meddelande som har avsänts genom e-post skall anses ha nått Kunden vid avsändandet om det sänts till den av Kunden uppgivna e-postadressen.

8. Personuppgiftslagen, PuL

Solidar Pension AB följer Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, vilken innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Lagens huvudsyfte, att skydda din personliga integritet, är viktigt för oss att värna om. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer, fondförvaltare och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.