Användarvillkor

Dinapensioner.se ägs av Eterum AB (556648–5776) som Eterum står under Finansinspektionens tillsyn. Mellan kunden, nedan kallad ”Kund eller Kunden” och Eterum AB nedan kallad ”Eterum”, gäller följande villkor.

1. Att vara kund

För att vara Kund hos Eterum behöver Kunden skicka in en förmedlingsfullmakt eller en informationsfullmakt.

Med informationsfullmakten godkänner Kund att Eterum får hämta in information beträffande nuvarande och framtida försäkringsskydd.

Med förmedlingsfullmakten godkänner Kund att Eterum får hämta in information beträffande nuvarande och framtida försäkringsskydd samt att handha förmedlingen kring Kundens försäkringar. Med förmedling innebär det att kunden efter fullmakten är registrerad hos försäkringsbolagen i första hand vänder sig till Eterum med frågor, rådgivning och hjälp med personlig service så som administrationsärenden. Eterum har ingen rätt att ändra Kunds försäkringar, teckna ny försäkring eller liknande. För de förändringar som Eterum gör med Kunden krävs en separat underskrift samt att rådgivningen lagenligt skall dokumenteras.

Att vara Kund och ha en informationsfullmakt eller förmedlingsfullmakt hos Eterum innebär inga extra kostnader för Kunden. Eterum får betalt genom den avgift Kunden redan betalar till försäkringsbolagen. Denna intjäning kommer dock med ett åtagande för Eterum. Eterum ska tillhandahålla Kund tjänsten och hjälpa till med frågor, rådgivning och hjälp med personlig service så som administrationsärenden. Förmedlingsfullmakten upphäver tidigare utfärdade förmedlingsfullmakter. Sammanställningen som Eterum presenterar är en prognos utifrån de uppgifter som inhämtats från försäkringsbolagen samt egna beräkningar baserade på Kundens aktuella lön och anställningssituation. Prognosen kan komma att förändras.

2. Återkallelse av tjänsten och fullmakt

Kunden kan när som helst säga upp sin tjänst och sin fullmakt hos Eterum, utan uppsägningstid, ifall kund anser att Eterum inte följt sina åtagande i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed. Detta görs skriftligen på handling som Eterum tillhandahåller. Uppsägningen skickas till samtliga försäkringsbolag, vilket kan medföra en fördröjning innan försäkringsbolagen registrerat uppsägningen.

Kunden åtar sig att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Eterum ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Eterum har rätt att säga upp en Kund och dess fullmakt, ifall Kunden inte följt sina åtaganden.

3. Ofullständiga uppgifter

Eterum ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Eterum.

4. Sekretess

Förmedlaren ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.

5. Reklamation

För det fall Kunden har krav om ersättning p.g.a. felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det att felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Eterum. Försummas detta är talerätten förlorad.

6. Förmedlingsfullmaktens giltighetstid

Förmedlingsfullmakten gäller tills vidare eller tills den sägs upp av någon av parterna. Förmedlingsfullmakten avslutar/återkallar eventuella förmedlingsfullmakter hos andra försäkringsrådgivare.

7. Övrigt

Eterum har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag som innehar tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

Kunden skall underrätta Eterum om adressändring eller ändring av e-postadress. Meddelande som har avsänts från Eterum skall anses ha nått Kunden senast tre dagar efter det att brevet har avsänts till den av Kunden uppgivna adressen. Meddelande som har avsänts genom e-post skall anses ha nått Kunden vid avsändandet om det sänts till den av Kunden uppgivna e-postadressen.

8. Personuppgiftshantering

Eterum AB följer Dataskyddsförordningen, vilken innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer, fondförvaltare och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare.

Vår personuppgiftspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I personuppgiftspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy Eterum