Ordlista

A

ATP

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension. Personer födda 1938–1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Arvsvinst

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd. Även inom allmänna pensionen används ordet arvsvinst.

Avgångspension

Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Avtalspension

Se Kollektivavtalad tjänstepension.

E

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd innebär att det finns ett skydd för anhöriga som betalas ut när den försäkrade avlider.

F

Familjeskydd

Familjeskydd är ett slags efterlevandeskydd.

Fond

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte helt tydlig. Det finns till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och depåförsäkring.

Fondförvaltningsavgift

Fondförvaltningsavgiften uttrycks i procent av fondens värde, den visar hur mycket fondbolagen tar ut för att täcka sina kostnader för förvaltning, försäljning, marknadsföring, administration med mera.

Fondförvaltningskostnad

Fondförvaltningskostnaden uttrycks i kronor och redovisas på ditt årsbesked från fondförvaltaren. Det är det belopp som du föregående år betalade till den fondförvaltare som sköter den fond du sparade i.

Fribrev

Fribrev är till exempel en pensionsförsäkring, som det inte längre betalas in pengar till, trots att den försäkrade ännu inte har nått pensionsåldern. Om du är anställd och arbetsgivaren har betalat premierna för en tjänstepension för din räkning och du slutar på den arbetsplatsen upphör premieinbetalningarna. Pensionsförsäkringen läggs då i fribrev tills du går i pension och pengarna börjar betalas ut.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringstagaren i en pensions eller kapitalförsäkring med ett återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd, bestämmer ska få pengarna om den försäkrade avlider. Som förmånstagare i en pensionsförsäkring kan man sätta in make, registrerad partner eller sambo, före detta make, registrerad partner eller sambo, egna barn, barn till din nuvarande eller före detta partner eller sambo. I en kapitalförsäkring är reglerna friare och man kan sätta in i stort sett vem man vill som förmånstagare, även juridiska personer. En juridisk person är inte en person utan kan vara ett bolag, en förening, en stiftelse eller liknande.

Försäkrad

Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen och som du eller din arbetsgivare tecknar försäkringsavtal med. En försäkringsgivare är oftast ett försäkringsbolag. Det kan också vara till exempel en pensionskassa eller en försäkringsförening.

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som tecknat en försäkring.

Förvaltningskostnad

I den allmänna pensionen dras en förvaltningskostnad varje år från pensionsbehållningen för att täcka kostnader för administration av inkomstpension och tilläggspension.

G

Garantipension

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Den som inte har haft någon inkomst eller en låg inkomst kan få garantipension. Man kan få garantipension från det att man har fyllt 65 år. Man måste ha bott i Sverige i minst 40 år för att få full garantipension. Om man har bott i Sverige kortare tid, får man lägre garantipension. Personer som är födda 1937 eller tidigare får garantipension enligt särskilda regler (övergångsvis garantipension).

I

Individuell tjänstepension/Ej kollektivavtalad tjänstepension

Tjänstepension som grundas på avtal mellan arbetsgivare (utan kollektivavtal) och anställda. Även tjänstepension som tecknas av egna företagare utan kollektivavtal.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

IPS

IPS (individuellt pensionssparande) är en form av privat pensionssparande i en bank eller i ett fondbolag. Du väljer om dina pengar ska placeras i aktier, obligationer, fonder eller på ett bankkonto. IPS är ingen försäkring. De pengar du placerar i IPS får du dra av i din deklaration. När pengarna betalas ut, måste du betala inkomstskatt på dem. Man får börja ta ut privata pensionspengar från 55 års ålder. Om du avlider, betalas pengarna från pensionskontot till förmånstagare. Om det inte finns några förmånstagare, betalas pengarna ut till dödsboet.

ITP

ITP2 (förmånsbestämd) Industrins och handelns tilläggspension är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP ger tjänstemän inom den privata sektorn ett komplement till den allmänna pensionen. Man börjar tjäna in ITP från 28 års ålder. Arbetsgivaren betalar in avgiften som garanterar dig en förmånsbestämd pension vid 65 års ålder.

I ITP-1 (premiebestämd) som gäller för födda 1979 och senare så börjar du spara till pension från 25 år. På en månadslön upp till 31 813 kronor betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen, och 30 procent på lön därutöver. Det finns inget lönetak. Kompletterande premier kan förekomma. Pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder. Du väljer om du vill ha livslång eller kortare utbetalningstid. Minsta utbetalningstid är fem år.

ITPK

För dig som omfattas av ITP2. ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebaserad, premien motsvarar 2 % av din lön. Det är din arbetsgivare som betalar premien och det är du som väljer försäkringsbolag och hur pengarna ska placeras. Pensionens storlek är lika med försäkringens värde vid uppnådd pensionsålder, utbetalas oftast mellan 65-70 års ålder.

K

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en form av livförsäkring. Du får inte dra av det du betalar in till en kapitalförsäkring i deklarationen. Men du betalar ingen inkomstskatt på de pengar som betalas ut från en kapitalförsäkring.

Konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på hur mycket pengar ett försäkringsbolag har jämfört med hur mycket det har lovat att betala ut till sina försäkringstagare.
Försäkringsbolaget måste alltid ha en viss buffert, extra pengar, för att klara av dåliga tider. Den kollektiva konsolideringen har bara betydelse för dig som har en traditionell försäkring. Om den kollektiva konsolideringsnivån är över 100 har bolaget mer pengar än det har lovat betala ut till försäkringstagarna.

Kollektivavtalad tjänstepension

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den. Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting.

L

Livförsäkring

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Livsvarig utbetalningstid

Livsvarig utbetalning innebär att pensionen betalas ut så länge du lever, oavsett hur länge det är.

M

Medförsäkrad

Den eller de personer, förutom den försäkrade, på vars ålder, hälsa eller dödsfall utbetalningen från en försäkring beror. Det finns även en annan betydelse av ordet medförsäkrad. Vid gruppförsäkring brukar den försäkrades familjemedlemmar få teckna egna försäkringar, de kallas då också för medförsäkrade.

P

Pension

Pension är pengar som ersätter inkomst och som regelbundet betalas ut från till exempel försäkringskassa, försäkringsbolag eller arbetsgivare. Man kan ha rätt till pension för att man har uppnått en viss ålder, så kallad ålderspension. När man är långvarigt sjuk kan man få sjukpension eller förtidspension. När någon anhörig har avlidit kan man få efterlevandepension.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år.

Pensionskapital

Det du hittills har tjänat ihop till din pension. Du kan ha pensionskapital i flera försäkringsbolag, beroende på hur många arbetsgivare du har haft under livet.

Pensionsprognos

Ger en ungefärlig bild av din framtida pension. Pensionsprognosen förutsätter att du är frisk och arbetar fram till dess att du går i pension.

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder då man enligt avtal kan börja ta ut pension. Pensionsåldern är olika i olika pensionssystem. Tidigare var pensionsåldern för allmän pension 65 år. I den allmänna pensionen kan man börja ta ut pension från 61 års ålder. Garantipensionen kan tidigast betalas ut från 65 år. Lägsta möjliga pensionsålder för tjänstepension och privat pension är 55 år.

Premie

Premie är det belopp man betalar för en försäkring.

Premiebaserad pension

Vid premiebaserad pension bestäms premien till en viss procent av lönen eller till ett visst belopp. Hur stor pension som betalats ut när man går i pension bestäms av hur mycket pengar som har betalats in och om värdet har förändrats under spartiden.

Premiebefrielseförsäkring/premieskydd

I en pensions- eller kapitalförsäkring ingår ofta en tilläggsförsäkring som innebär att försäkringsbolaget tar över betalningen av premien om den försäkrade inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Man måste ha varit sjukskriven en viss tid (karenstid) för att få premiebefrielse. I Avtalspension SAF-LO gäller premiebefrielseförsäkringen även vid föräldraledighet med föräldrapenning.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där man själv kan placera pensionspengarna i fonder. För personer födda 1954 eller senare betalas 2,5 % av pensionsunderlaget in till premiepensionen. För personer födda 1938 till och med 1953 gäller lägre procentsatser. De som är födda 1937 och tidigare omfattas inte alls av premiepensionen. Hur mycket premiepension du får när du går i pension, beror på kursutvecklingen i de fonder som du har valt att placera dina premiepensionspengar i.

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv.

R

Riskkostnad

Om man har en pensions- eller kapitalförsäkring med sparande kan man ofta teckna till exempel en premiebefrielseförsäkring eller ett efterlevandeskydd. Kostnaden för detta kallas riskkostnad.

S

Sjukpension

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring.

T

Tiotaggare/alternativ ITP

Personer med en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan välja en alternativ ITP hos ett försäkringsbolag. Man väljer själv försäkringsform och hur pengarna ska placeras. Här handlar det oftast om en premiebaserad försäkring, där storleken på din framtida pension består i pensionskapitalet vid uppnådd pensionsålder.

Tilläggspension/ATP

Tilläggspension är den del av pensionen som betalas ut utöver folkpension i ATP-systemet. Det behövs 30 år med ATP-poäng för att få full tilläggspension. Då räknas ålderspension ut efter de ATP-poäng du har tjänat in under dina 15 bästa år. Om man har mindre än 15 år med ATP-poäng, räknar man ut genomsnittet för de år man har fått ATP-poäng. I den nya allmänna pensionen talar man också om tilläggspension och menar då tilläggspensionen såsom den beräknades i ATP systemet. Är du född 1938-1954 får du även i fortsättningen en del av din allmänna pension från ATP.

Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare.

Traditionell försäkring/traditionell livförsäkring

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur försäkringstagarnas pengar ska placeras. Försäkringsbolaget måste följa vissa placeringsregler och försäkringstagaren får en garanterad ränta. Om försäkringsbolaget lyckas placera pengarna så att avkastningen blir högre än den garanterade räntan delas överskottet ut till försäkringstagarna. Detta kallas återbäring.

Å

Ålderspension

Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när man har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern är olika i olika pensionssystem.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd betyder att allt eller en del av det man har sparat ihop i en pensions- eller kapitalförsäkring betalas ut till förmånstagare, om den försäkrade avlider. Om inget återbetalningsskydd finns, går pengarna från den avlidnes försäkring till andra personer som sparar i samma sorts försäkring.

Återbäring

Återbäring är de extra pengar som, förutom det garanterade försäkringsbeloppet, betalas ut från en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring.

Återbäringsränta

Återbäringsränta är en ränta som försäkringsbolaget bestämmer. Den används för att fördela överskottet till de försäkringstagare som har en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring.

Källa: Konsumenternas.se http://www.konsumenternas.se/aktuellt/ny-ordlista-ska-gora-det-enklare-for-konsumenter-att-forsta-pensionsinformation-och-villkor